Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1)      Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mazany-kralicek.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

2)      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše v platném znění. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, v platném znění.

Definice

1)      Prodávající je Ing. Tereza Králová, Bělkovice-Lašťany 287, 783 16 Dolany, IČO: 88621138. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování.

2)      Kupující je zákazník našeho internetového obchodu.

3)      Spotřebitel je kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4)      Podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

1)      Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem. Objednávka kupujícího, zaslaná e-mailem, je neprodleně prodávajícím potvrzena e-mailem na adresu kupujícího, což znamená v konečném důsledku potvrzení jejího přijetí, zařazení do el. systému e-shopu a zároveň i akceptaci objednávky a tedy okamžik uzavření kupní smlouvy.

2)      Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva závazná.

3)      Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

4)      Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

  • Zboží není na skladě - v případě, že již není požadované zboží na skladě, vždy se nejdřív snažíme navrhnout alternativní řešení výhodné pro zákazníka. Pokud však nejsme schopni se v době e-mailové či telefonické komunikace se zákazníkem domluvit, objednávka bude automaticky zrušena.
  • Jedná-li se o falešnou objednávku - jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). Stejně jako v obou předchozích případech se provozovatel pokusí spojit se e-mailem či telefonem se zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.
  • V případě, že nebude zboží na dobírku převzato kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody vzniklou odesláním zásilky na adresu objednavatele. 
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  • V případě zrušení objednávky, když kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
  • V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody. 
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku, v platném znění, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení musí být v písemné podobě. Odstoupení od smlouvy neznamená nevyzvednutí objednávky u prodávajícího nebo nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a souvislé práce).

V případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese kupující náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou (§ 1820 odst. 1 písm. g).

Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího odstoupení od smlouvy, v kterém musí uvést číslo objednávky a číslo svého bankovního účtu, na který bude vrácena kupní cena. Poté zašle vrácené zboží na adresu sídla prodávajícího a to pojištěným balíkem. Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (například pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy nebo pouhé doručení písemného odstoupení bez vrácení zboží), nebude akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je oprávnění prodávající od smlouvy odstoupit.

Platbu za objednané zboží je možno realizovat více způsoby, buď poštovní dobírkou s využitím služeb České pošty nebo kurýrních služeb, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodejce před odesláním zboží, nebo využitím platby platební kartou.

Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.mazany-kralicek.cz. U většiny výrobků probíhá odeslání do 3 pracovních dnů pracovní den od přijetí objednávky. K této době je nutné ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy.

Zboží je zasíláno buď Českou poštou nebo přes Zásilkovnu.

Reklamační řád

1)      Reklamační řád se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2)      Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

3)      Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu způsob uvedení zboží do provozu je znám, neboť to plyne z povahy věci.

4)      Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu kralova.tereza@centrum.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

5)      Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

6)      Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů

1)      Provozovatel si váží osobních údajů svých zákazníků a chrání je před zneužitím. Tyto informace shromažďuje proto, aby zkvalitnil své služby. Neposkytuje je třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

2)      Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

3)      Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží a jeho úhradu.

4)      Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány.

Ustanovení závěrečná

1)      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2)      Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

3)      Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají opravdu o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

4)      Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 01. 02. 2017.